Nie ma takiego obrazka
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

w Woli Zachariaszowskiej

 
 
 
 
 
 
 
Adres i kontakt

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Woli Zachariaszowskiej
plac Józefa Kusia 2
Wola Zachariaszowska
32-087 Zielonki

Położenie kaplicy na mapie

Proboszcz: Ks. Michał Kowalski

nr telefonu: 0602 322 468 oraz 012 376 44 16

konto parafii: 82 1910 1048 2114 0161 2868 0001

Kancelaria parafialna

Parafianie mogą załatwiać sprawy kancelaryjne po każdej Mszy św. wieczornej, na plebanii w Woli Zachariaszowskiej - plac Józefa Kusia 2. Ksiądz proboszcz jest dostępny pod numerem telefonu: 0602 322 468 oraz 012 376 44 16 W nagłych wypadkach - do chorego lub umierającego - należy wzywać księdza telefonicznie.

Informacje ogólne

Parafia została erygowana w listopadzie 2008-go roku (patrz Historia parafii). W jej obszar wchodzą cztery miejscowości: Garlica Duchowna, Garliczka (część), Górna Wieś oraz Wola Zachariaszowska. Kościół parafialny pw. M.B. Częstochowskiej znajduje się w Woli Zachariaszowskiej i stąd nazwa całej parafii. Parafia w Woli Zachariaszowskiej została wyodrębniona z parafii w Korzkwi. Parafia liczy 1232 wiernych (styczeń 2009). Parafia w Woli Zachariaszowskiej jest najmłodszą parafią archidiecezji krakowskiej. Przynależy do dekanatu V - Kraków-Krowodrza. Wsie tworzące parafię leżą na terenie gminy Zielonki oraz częściowo (Górna Wieś) na terenie gminy Michałowice.

Kościół parafialny

Rolę kościoła pariafialnego pełni drewniana kaplica (zdjęcie 1, zdjęcie 2) zbudowana w Woli Zachariaszowskiej w roku 1998 staraniem okolicznych mieszkańców, a poświęcona 29 III 1998 (patrz Historia parafii). Kaplica wyposażona jest w ołtarz i taberbnakulum (zdjęcie) - dzieło artysty Kazimerza Malskiego - wykonane w 2007 roku z inicjatywy proboszcza korzkiewskiego ks. Zbigniewa Płachty. Głównym obrazem "ołtarzowym" jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej (zdjęcie) przekazany parafii przez pana Krzysztofa Sokołowskiego. Obraz ten namalowany w roku 1983 dla Domu Opieki Społecznej w Chorzowie, po likwidacji tej placówki w 1998 roku, został wzięty pod opiekę parafian, w słusznej nadziei, że Matka Boża weźmie w opiekę ich samych.

Duszpasterz

Pierwszym proboszczem parafii w Woli Zachariaszowskiej został ksiądz Michał Kowalski - kapłan archidiecezji krakowskiej wyświecony w roku 1989-tym.

Odpust w parafii

Odpust w parafii obchodzony jest w święto Matki Bożej Częstochowskiej, 26-tego sierpnia. Msza odpustowa odbywa się o godzinie 18-nastej.

Historia parafii

Wsie Garlica Duchowna i Wola Zachariaszowska od XIII wieku należały do parafii w Zielonkach. Pierwszym kościołem parafialnym był drewniany kościółek kryty gontem, wzniesiony w Zielonkach w 1260 roku. Wspomniane wsie pozostawały w parafii Zielonki aż do roku 1823. Odłączenie nastąpiło na skutek wcielenia przez zaborców w 1815 roku terenów na północ od Krakowa do tzw. Królestwa Kongresowego, czyli do zaboru rosyjskiego. Od tego czasu tereny obecnej parafii Wola Zachariaszowska, a więc Garlica Duchowna, Garliczka, Górna Wieś i Wola Zachariaszowska wraz z kilkoma okolicznymi wsiami współtworzyły parafię Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi, z jej kościołem przyzamkowym jako kościołem parafialnym (zbudowanym w 1623 roku). Dodatkowo, po powstaniu listopadowym, w 1833 roku, na skutek represji carskich ziemie diecezji krakowskiej leżące w zaborze rosyjskim, a więc i teren obecnej parafii, utraciły kontakt z biskupstwem krakowskim i znalazły się w tzw. diecezji krakowsko-kieleckiej utworzonej przez cara w roku 1842. Z jej ziem, w roku 1883 reaktywowano diecezję kielecką. Dopiero siedem lat po ponownym utworzenu państwa polskiego, w 1925 roku, parafia Korzkiew wraz z dziesięcioma innymi parafiami powróciła do diecezji krakowskiej.

Sprawa utworzenia niezależnej parafii dla wsi skupionych we wschodniej części parafii Korzkiew, znacznie odległych od kościoła parafialnego, została podniesiona w latach 90-siatych XX wieku. W 1994 roku, jeden z parafian - pan Józef Kuś, przekazał grunt na rzecz parafii z intencją budowy kościoła w Woli Zachariaszowskiej, który byłby ośrodkiem nowej parafii. W roku 1997 rozpoczęto budowę drewninej kaplicy, którą poświęcił ks. biskup Jan Szkodoń w dniu 29 marca 1998 roku. Pierwszą Mszę, w jeszcze budowanej kaplicy, odprawiono 25 stycznia 1998 roku.

W latach 2006 - 2008, dzięki ogromnej życzliwości, wsparciu i staraniom proboszcza korzkiewskiego ks. Zbigniewa Płachty doprowadzono do wyodrębnienia nowej parafii. 26 sierpnia 2008 roku, ks. kardynał Stanisław Dziwisz - arcybiskup krakowski utworzył rektorat w Woli Zachariaszowskiej oraz skierował ks. Michała Kowalskiego do posługi duszpasterskiej i tworzenia nowej parafii. W tym samym roku, decyzją ks. Kardynała, 30-tego listopada utworzono parafię obejmującą Garlicę Duchowną, część Garliczki, Górną Wieś i Wolę Zachariaszowską z kościołem parfialnym w kaplicy w Woli Zachariaszowskiej i ks. Michałem Kowalskim jako jej proboszczem.

Historia parafii to również historia ludzi, którzy ją współtworzyli. Miejscowa ludność przez wieki zajmowała się głównie uprawą roli i hodowlą. Jednak ziemia tej parafii wydała też osoby, których działalność i zasługi przekraczają obszar parafii. Są to:

- zmarli:

O. Pius Jan Patecki - Karmelita Bosy (OCD)

O. Władysław Konstanty Patecki - Karmelita Bosy (OCD)

O. Seweryn Teofil Walczak - Karmelita Bosy (OCD)

O. Onufry Władysław Walczak - Karmelita Bosy (OCD)

O. Jozafat Paweł Calik - Karmelita Bosy (OCD)

O. Tadeusz Kubik - Paulin (OSPPE) (brat Cypriana) (15.III.1924 - 21.VI.2008) ur. w Woli Zachariaszowskiej, przyjął święcenia kapłańskie w 1952 roku. Pełnił wiele funkcji w zakonie Ojców Paulinów. W latach 1972-1975 był przeorem klasztoru na Jasnej Górze. Przez wiele lat pomagał ludziom szczególnie zagrożonym jako ksiądz-egzorcysta.

O. Cyprian Kubik - Paulin (OSPPE) (brat Tadeusza) ur. w Woli Zachariaszowskiej. Pełnił wiele funkcji w zakonie Ojców Paulinów. Pracował w parafiach na Ukrainie.

- żyjący:

Ks. Prof. Józef Krzywda - Zgromadzenie Księży Misjonarzy (CM) - misjonarz na Madagaskarze i profesor prawa na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Potrzeby parafii

Główne potrzeby materialne parafii wynikają z prowadzonej budowy kościoła parafialnego praz plebanii. Datków wymaga także bieżące utrzymanie kaplicy parafialnej, zapewnienie niezbędnej oprawy liturgicznej oraz konieczność uzupełnienia wyposażenia kaplicy.

Życzliwi ofiarodawcy proszeni są o ofiary bezpośrednie lub wpłaty na konto parafii: 82 1910 1048 2114 0161 2868 0001